Algemene Gebruiksvoorwaarden, (Terms of Use)

Artikel 1: Algemeen 1.1. De websites Mijnkwartier.be, Mijnkwartier.nl, 15minutes4me.com, mes15minutes.com, Mis15minutos.com, 15mail.org, Paulkoeck.com, Erickson.be, stressbegeleiding.be, Meineviertelstunde.com, coachteam.com en coachteam.net (hierna “de Websites”) zijn eigendom van de BVBA COACHTEAM, met maatschappelijke zetel te B-2000 ANTWERPEN, Amerikalei 39, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0.835.283.628. 

 

Eenieder die gebruik maakt van de Websites, die zich registreert, een bestelling plaatst, ingaat op een aanbieding en/of diensten afneemt op de Websites (hierna genoemd de klant) sluit een overeenkomst met de BVBA COACHTEAM (hierna genoemd COACHTEAM BVBA), waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de Websites. 

 

Deze voorwaarden gelden ook voor overeenkomsten die gesloten worden met COACHTEAM BVBA via andere kanalen dan het online kanaal.  1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met COACHTEAM BVBA overeengekomen zijn.

 

Indien COACHTEAM BVBA gedurende een kortere of langere periode al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden toestaat, kan zij te allen tijde onmiddellijk een strikte naleving van de voorwaarden eisen. De klant kan geen rechten putten uit de soepele toepassing van deze algemene voorwaarden. 1.3. COACHTEAM BVBA is gerechtigd bij de uitvoering van de diensten aan de klant een beroep te doen op derden.

 

Alle bedingen die gelden in de relatie tussen de klanten en COACHTEAM BVBA, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door COACHTEAM BVBA ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.  1.4. Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. COACHTEAM BVBA en de klant zullen dan in onderling overleg nieuwe bepalingen overeenkomen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke overeenkomst in acht worden genomen. 1.5. Indien er een discrepantie is tussen de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden en een vertaling ervan, prevaleert de Nederlandstalige versie. 1.6. COACHTEAM BVBA heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen. 

 

De meest recente versie van de algemene voorwaarden beheerst de aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van COACHTEAM BVBA. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de Websites en via het inlogsysteem van de klant.

 

Als de nieuwe voorwaarden beperkingen inhouden van de rechten van de klant of de klant meer verplichtingen opleggen en hij niet akkoord gaat met deze nieuwe voorwaarden, dient hij dat COACHTEAM BVBA via e-mail naar agreement-webadmincoachteam.com mee te delen binnen de 24 uur vanaf de kennisgeving. Dergelijke mededeling houdt automatisch in dat de klant de overeenkomst opzegt. Als de klant COACHTEAM BVBA niet tijdig meedeelt dat hij niet akkoord gaat met de nieuwe algemene voorwaarden of prijzen, of onterecht zijn niet-akkoord meedeelt, wordt hij geacht ze toch te aanvaarden. Artikel 2: Toegang en registratie 2.1. De klant moet een natuurlijke persoon zijn, meerderjarig zijn of minderjarig en het akkoord hebben van zijn ouders en de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard hebben om gebruik te kunnen maken van de diensten die verleend worden door COACHTEAM BVBA.  COACHTEAM BVBA levert geen diensten aan bedrijven. Onze dienstverlening is strikt business to consumer.

 

2.2. COACHTEAM BVBA behoudt zich het recht voor de registratie van een gebruiker van de website te weigeren. Deze beslissing wordt de betrokkene meegedeeld via e-mail. 2.3. Na betaling ontvangt de klant via e-mail een persoonlijke toegangscode of link. Nadat de klant die code ingegeven heeft in het systeem, krijgt hij toegang tot de diensten van COACHTEAM BVBA. 2.4. Bij aankoop van een dienst met een bepaalde duur (meestal 30 dagen), begint de dienstverlening te lopen vanaf het ogenblik van de aankoopbevestiging tot op het eind van de aangekochte periode, van minuut tot minuut.

 

2.5. De 14 dagen bedenktermijn bedoeld in artikel 9 van EU Richtlijn 2011/83/EU en in artikel VI.47 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht (WER) is uitgesloten voor diensten waarvan de levering reeds is aangevangen voor het verstrijken van de bedenktermijn, conform artikel VI.53, 1° WER.

 

2.6. Diensten worden steeds als een geheel verkocht voor de voorziene duurtijd.  Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, zal COACHTEAM BVBA geen pro rata terugbetaling doen van niet opgebruikte tijdsdelen.

 

Artikel 3: Duur en beëindiging 3.1. Indien een klant handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, heeft COACHTEAM BVBA het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing te beëindigen via kennisgeving via e-mail. 3.2. COACHTEAM BVBA is te allen tijde en zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing gerechtigd een klant het gebruik van de website (gedeeltelijk) te ontzeggen, zonder voorafgaande verwittiging, indien zij dat nodig acht. Dit kan het geval zijn bij schending van de algemene voorwaarden, enige andere overeenkomst met COACHTEAM BVBA, enige wettelijk voorschrift en bij ongepast en/of onaanvaardbaar gedrag Deze lijst is niet-limitatief. 3.3. U kunt de overeenkomst op elk ogenblik en om wat voor reden ook beëindigen via e-mail naar Stop-Webadmin@coachteam.com. De beëindiging gaat in op het ogenblik dat u de procedure die u per mail wordt toegestuurd uitgevoerd heeft.  3.4. Vooruitbetalingen worden in geval van beëindiging van de overeenkomst niet terugbetaald. 3.5. Als de klant de overeenkomst beëindigt, staat hij zelf in voor het stopzetten van de bestendige opdracht gegeven via de betrokken Payment Service Provider. COACHTEAM BVBA kan niet aangesproken worden indien de klant nalaat dit (tijdig) te doen. 3.6. Deze algemene voorwaarden blijven gelden tussen partijen tot de beëindiging van de overeenkomst afgehandeld is. Artikel 4: Gebruiksvoorwaarden 4.1. De overeenkomst gesloten met COACHTEAM BVBA is persoonlijk en niet-overdraagbaar. Dat houdt onder meer in dat de klant zijn wachtwoord niet mag doorgeven aan derden en dat hij derden niet in zijn plaats gebruik mag laten maken van de diensten geleverd door COACHTEAM BVBA.  4.2. De klant dient correcte en waarachtige persoonsgegevens in te vullen onder profiel. Iedere wijziging dient hij onmiddellijk in te geven. Indien de klant dit nalaat, kan COACHTEAM BVBA niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen en/of verstoring van de dienstverlening.  4.3. De klant verklaart dat hij de Websites van COACHTEAM BVBA niet zal aanwenden voor commerciële doeleinden en/of het adverteren voor enige dienst of enig product. 4.4. De klant zal geen handelingen stellen die COACHTEAM BVBA of de derden op wie COACHTEAM BVBA een beroep doet om de diensten te verlenen, schade kunnen berokkenen, dan wel strijdig zijn met Belgische, buitenlandse, Europese of enige andere wet- en regelgeving.  Dit geldt onder meer en op niet limitatieve wijze voor de volgende handelingen: a) het plegen van inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van COACHTEAM BVBA en/of derden b) het openbaar maken en/of verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie c) het beschadigen en/of vernielen van de computersystemen en/of software van COACHTEAM BVBA en/of derden d) het verspreiden van virussen, wormen, massamailings, spam, flooding en dergelijke meer die het normale gebruik van de website en/of websites van derden vertragen, verstoren of onmogelijk maken. e) hacking f) misbruik maken van software fouten  g) seksuele intimidatie of lastigvallen van personen h) inhoud posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende, racistische, xenofobische of gewelddadige aard is. 4.5. De klant zal elke inbreuk op bovengenoemde verplichting binnen de 24 uur melden aan COACHTEAM BVBA op abuse-webadmincoachteam.com.  Artikel 5: Prijzen en betalingswijze 5.1. De prijs en de betalingswijzen vindt u op de productpagina van de Websites. 5.2. Alle prijzen zijn vermeld in euro of USD en zijn steeds inclusief BTW. 5.3. Indien de klant, na aankoop van de basisdienst, gebruik wil maken van bijkomende diensten, kan hij op de kantenpagina klikken op de aankoopknop bij de desgewenste extra dienst. De bijkomende dienst wordt apart betaald via de betrokken Payment Service Provider. De klant ontvangt na betaling een persoonlijke toegangscode die hem toegang geeft tot de bijkomende dienst. 5.4. COACHTEAM BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige affichagefout. 5.5. Betaling geschiedt zonder compensatie op het moment van de online bestelling; De afhandeling van de betaling gebeurt via de betrokken Payment Service Provider en volgens de algemene voorwaarden van de betrokken Payment Service Provider. 5.6. Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. COACHTEAM BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten dewelke via het web gebeurd zijn. Artikel 6: Intellectuele eigendom 6.1. Het merk COACHTEAM, COACHTEAM BVBA, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en/of inhoud (zoals o.a. informatie, teksten, presentaties, training modules, coaching modules, coaching technieken, formats, audio files, video files, e.a.) en de teksten die voorkomen op de websites van COACHTEAM BVBA of haar partners, zijn de intellectuele eigendom van COACHTEAM BVBA en/of de zaakvoerder en/of derden waarop COACHTEAM BVBA een beroep doet voor dienstverlening, en mogen niet gebruikt, gedupliceerd of weergegeven worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van voornoemden. Deze lijst is niet limitatief. 6.2. Softwarecodes, website, database inhoud en database structuur of andere onderdelen van het systeem mogen op geen enkele manier gewijzigd, gekopieerd, verspreid, overgedragen of commercieel gebruikt worden. Deze lijst is niet limitatief. 6.3. De klant (en/of elke andere derde) draagt alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij plaatst op de websites van COACHTEAM BVBA onherroepelijk over aan COACHTEAM BVBA.  6.4 Door zich in te schrijven aanvaardt de klant dat hij/zij enkel het recht heeft om teksten, video’s of andere inhouden van het programma persoonlijk te bekijken op die welbepaalde dag dat het programma ze aanbiedt. De klant aanvaardt - door de aankoop - dat hij geen recht heeft deze inhoud te delen met anderen, noch te tonen aan anderen noch een kopie ervan te maken en/of te bewaren. Het aankopen van een tijdelijke toegang tot het zelfhulpprogramma is enkel een tijdelijk toegangsrecht gedurende die specifieke betaalde periode. Artikel 7: Aansprakelijkheid 7.1. COACHTEAM BVBA is niet aansprakelijk voor vertragingen, storingen en het uitvallen van de dienstverlening. Zij is evenmin aansprakelijk voor fouten in de software. COACHTEAM BVBA is te allen tijde gerechtigd , zonder voorafgaande verwittiging van de klant, wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de software, indien zij dat nodig acht. 7.2. COACHTEAM BVBA is niet aansprakelijk voor schade aan de computer of het netwerk van de klant onder meer ten gevolge van virussen.  Dit geldt evenzeer voor schade ten gevolge van het uitvallen van de internetverbinding. 7.3. COACHTEAM BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden die haar klanten plegen. Derden die de mening toegedaan zijn dat klanten van COACHTEAM BVBA hun intellectuele eigendomsrechten schenden, worden verzocht COACHTEAM BVBA daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen via een e-mail op het adres IP-webadmincoachteam.com, waarna het inbreukmakende materiaal verwijderd zal worden van de websites, binnen een technisch haalbare termijn.  7.4. In geen enkel geval is COACHTEAM BVBA aansprakelijk voor het bestaan en de inhoud van sites waarnaar hyperlinks gelegd worden. 7.5. COACHTEAM BVBA is enkel aansprakelijk voor rechtstreekse, voorzienbare, persoonlijke en zekere schade. Zij is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals niet-limitatief opgesomd: * winst- of omzetderving * verlies van klanten, contracten of reputatie * verlies en/of vernietiging van gegevens * beslissingen genomen door klanten die de klant of derden toeschrijven aan het afnemen van de dienst * schade ten gevolge van gerechtelijke stappen ondernomen door derden tegen de klant. 7.6. COACHTEAM BVBA biedt geen medische diagnose noch therapie aan, enkel informatie of (zelf)coaching diensten.. Voor diagnose en behandeling van eventuele medische problemen dient de klant zich te wenden tot zijn huisarts en/of behandelende geneesheer. 7.7. De verbintenis van COACHTEAM BVBA is een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis. 7.8. In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid van COACHTEAM BVBA komt vast te staan, is deze beperkt tot maximum drie keer de prijs die betaald werd voor de dienstverlening. 7.9. Klanten kunnen vragen in verband met de aansprakelijkheid van COACHTEAM BVBA sturen naar aansprakelijkheid-webadmincoachteam.com.

7.10. De klant vrijwaart COACHTEAM BVBA voor elke mogelijke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortkomende uit elke mogelijke aanspraak door een derde tegen COACHTEAM BVBA die het gevolg is van een daad of nalatigheid van de klant met betrekking tot de diensten of de Websites van COACHTEAM BVBA.

 

7.11. De klant zal COACHTEAM BVBA vergoeding voor alle kosten en schade, rechtstreeks en onrechtstreeks, hierin begrepen onder meer gespendeerde tijd en reiskosten, verbonden aan enige situatie waarin COACHTEAM BVBA of Dr. Paul Koeck in welke hoedanigheid dan ook (onder meer als partij, deskundige, getuige) betrokken zou worden in een gerechtelijke procedure, een arbitrage of een bemiddeling waarin ook de klant of diens naam betrokken is.  Gespendeerde tijd zal vergoed worden aan een vast uurtarief van 250 euro per uur excl. BTW en zal omvatten alle voorbereidingstijd, reistijd, wachttijd, tijd gespendeerd in de rechtbank, bemiddeling of arbitrage alsook tijd gespendeerd aan verdere opvolging en administratie. Reiskosten worden vergoed op eerste vergoed en op voorlegging van een betaalbewijs voor de betreffende kost.

 

Artikel 8: Overmacht 8.1 COACHTEAM BVBA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 8.2 Omstandigheden in de zin van artikel 8.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, internetpannes, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers, ziekte van medewerkers, onderaannemers en/of zaakvoerders.  Artikel 9: Vrijwaring De klant is aansprakelijk voor alle schade die hijzelf of een derde die hij onrechtmatig gebruik laat maken van de websites van COACHTEAM BVBA, berokkent aan derden. De klant verbindt zich ertoe alle schadevergoedingen te vergoeden waartoe COACHTEAM BVBA veroordeeld wordt te betalen ten gevolge van handelingen van de klant of van derden die de klant onrechtmatig gebruik laat maken van de websites van COACHTEAM BVBA. Artikel 10: Privacy 10.1. COACHTEAM BVBA verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).  Meer details over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in onze Privacy Policy. 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 11.1 Op alle overeenkomsten gesloten met COACHTEAM BVBA is enkel het Belgische recht van toepassing. 11.2 Alle geschillen houdende de overeenkomsten gesloten met COACHTEAM BVBA zullen exclusief worden behandeld door de rechtbanken van Antwerpen in België.